Stečaj potrošača - izvansudski postupak

Jedan ili više OIB-a odvojenih zarezom.
Dio naziva/imena prezimena potrošača.
Datum (od-do):